Lesson LXXV - Regular Verbs in ΜΙ, δίδωμι.

S699. Learn the conjugation of the present and second aorist systems of δίδωμι (δο), give, in 785 and 789.

Read and note the following in explanation of the paradigms:

S700.
1. In the singular of the present indicative active δο is lengthened to δω, and the third person plural ends in ᾱσι.

2. In the imperfect indicative active, ἐδίδουν, ἐδίδους, ἐδίδου are formed as if from a contract verb διδόω. Compare ἐδήλουν, ἐδήλους, ἐδήλου (783). Similarly δίδου in the present imperative active. Compare δήλου (783).

3. For the formation of the subjunctive and optative, see 694, 3 and 4, but here in the subjunctive ο + ῃ = ῳ, not οι (340).

4. The singular of the second aorist indicative active does not occur. It is supplied by the first aorist forms ἔδωκα, ἔδωκας, ἔδωκε, formed with the tense suffix κα for σα (148).

5. In the second aorist imperative active, δός is irregular, and the infinitive δοῦναι (for δο-εναι) is formed with the ending εναι.

6. The active participles διδούς and δούς are declined like λύων (754), except in the nominative singular masculine.

S701. VOCABULARY.
ἁλίσκομαι, (αλ, αλο), ἁλώσομαι, ἑάλων and ἥλων, ἑάλωκα and ἥλωκα, be captured, taken, or caught, used as passive to αιρέω.
ἀναγιγνώσκω, know again, recognize, read.
γιγνώσκω, (γνο), γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην, know, perceive, feel, experience, learn, think.
δίδωμι (δο), δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι ἐδόθην, give, grant, permit.
κάνδυς, υος, ὁ, caftan, a long outer garment.
μέλει, future μελήσει, imperfect ἔμελε, imperative μελέτω, impersonal verb, care, it concerns
παραδίδωμι, pass along, give up, surrender, hand over.
πλέω (πλυ), πλεύσομαι and πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, sail.
προδίδωμι, give over, betray, abandon.
στέφανος, ου, ὁ, crown, wreath, chaplet, garland.
χρῡσοχάλῑνος, ον, (χρῡσός, gold + χάλῑνος, bridle), with gold mounted bridle.

a. Although not μι-verbs, ἁλίσκομαι and γιγνώσκω have second aorists of the μι-form.

S702.
1. ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἐδωκε Σωκράτει.

2. Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δίδωσιν ἵππον χρῡσοχάλῑνοn καὶ κάνδυν.

3. πρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά.

4. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρῡσοῦν δώσω.

5. καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν πιστὰ ἐθέλομεν.

6. καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὄτι ἐγγύς ἐστι βασιλεύς.

7. ἐπὶ Σάρδεις οὐ πλευσούνται, ἐὰν μὴ αὐτοῖς χρήματα διδῶτε.

8. καὶ ἵπποι ἥλωσαν εἰς εἴκοσι, καὶ ἡ σκηνὴ ἑάλω.
    εἰς about.

9. τῇ γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων βασιλεύς τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευεν.

10. ἀνάγκη δή μοι ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι.
    ἀνάγκη - Scilicet. ἐστι
    προδόντα - In agreement with me, the unexpressed subject of χρησθαι.

11. πρὸς δὲ βασιλέᾱ πέμπων ἠξίου Κῦρος ἀδελφὸς ὢν αὐτοῦ δοθῆναι οἷ ταύτᾱς τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν.
    ὢν - The participle expresses cause (495, 2).
    οἱ - See 437 and 435.

S703.
1. And he did not give them pay.
2. They bound the guide and handed (him) over to them.
3. She is said to have given much money to Cyrus.
4. They gave the Greeks barbarian spears.
5. He took the letter and gave it to Cyrus.

S704. Clearchus refuses. The Barbarians Advance.
ὁρῶν δὲ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων βασιλέᾱ τοῦ εὐωνύμου
ἔξω
ὄντα οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας,
φοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἐκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι
αὐτῷ μέλοι ὅπῶς καλῶς ἔχοι.
καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ βασιλεὺς μὲν
σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατεύματι προσέρχεται, τὸ δὲ ἐλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ
αὐτῷ μένον συντάττεται. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ
τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους
καὶ τοὺς φίλους.

ὁρῶν . . . στῖφος: although he saw the compact body at the center, i.e. the 6000 cavalry mentioned in 618.
ἀκούων: also concessive.
βασιλέᾱ . . .ὄντα: what he heard was. βασιλεύς τοῦ εὐωνύμου (i.e. τοῦ Κύρου) ἔξω ἐστί. See 628.
ὅτι . . .ἔχοι: his answer was, ἐμοὶ μέλει ὅπῶς καλῶς ἔχῃ. it is my concern that all shall be well. See 663.
οὐ πάνυ πρός : not very near.
κατεθεᾶτο: was surveying the field.
ἑκατέρωσε ἀποβλεπων: looking in each direction.

See the route on the map.

End Of Chapter
This Revision Copyright ©2012 by Shawn Irwin

              Chapter 74 HOME INDEX Chapter 76