The Catiline Conspiracy - Chapter 10

.

Militares homines, praesidiis collocatis sine tumultu, obsidunt pontem occulte, sicuti praeceptum-erat. Postquam

(These] military men, the guards being arranged without tumult, beset the bridge secretly, as had been ordered. After

.

legati venere cum Volturcio ad id loci, clamor exortus-est simul utrimque. Galli,

the ambassadors came with Volturcis to that of place, a shout arose at-the-same-time on-both-sides, the Gauls

.

consilio cognito, cito tradiderunt Be sine mora praetoribus. Voltureius prima, cohortatus

the design being known [to them) , quickly delivered themselves without delay to the pretors, Volturcius first, having encouraged

.

caeteros, defendit se a multitudine gladio: dein ubi desertus-est as legatis, obtestatus

the rest, defends himself from the multitude with as sword: then when he was deserted by the ambassadors, having conjured (having first entreated)

.

Pomptinum prius multa de sua salute, quod notus-erat ei,

Pomptlnus before many (things) earnestly concerning his safety, because be had been known to him,

.

postremo, timidus ac diffidens vitae, dedit sese praetoribus velut hostibus. Quibus rebus confectis,

finally, fearful and distrusting for life, be surrenders himself to the praetors as to enemies. Which things being finished,

.

omnia declarantur propera per nuncios consuli. At ingens cura atque laetitia, simul, occupavere

all are declared speedily by messengers to the consul, but great anxiety and gladness, at the same-time, occupied

.

illum. Laetabatur, intelligens civitatem esse ereptam periculis, conjuratione patefacta; autem

him. He did rejoice, understanding the state to be rescued from danger, the conspiracy having be en exposed; but

.

porro erat anxius quid esset opus facto tantis civibus, deprehensis in maxumo

moreover he was anxious what might be necessary for deed (to be done) so great citizens, being discovered in the greatest

.

scelere; poenam illorum fore oneri sibi, impunitatem reipublicae perdundae.

wickedness; the punishment of them to-be-about-to-be for burden to him, (their) pardon (the cause) of the republic to be destroyed. [Of the destruction of the republic.]

.

Igitur animo confirmato jubet Lentulum, Cethegum, Statilium, Gabinium and Ceparium

Therefore (his) mind having been strengthened (made up), he orders Lentulus, Cethegus, Statilium, Gabinium, que Ceparium

.

Tarracinensem, qui parabat proficisci in Apuliam ad servitia concitanda, vocari ad sese. Caeteri veniunt

Tarracinian who did prepare to set-out into Apulla to slaveries to-be-excited (to excite the slaves), to be called to himself. The rest come

.

sine mora. Ceparius egressus domo paulo ante, indicio cognito, profugerat ex urbe.

without delay, Ceparius having departed from home a little before, the discovery having been known, had fled out-of the city.

.

Consul ipse, tenens Lentulum manu, quod erat praetor, perducit in senatum; jubet reliquos

The consul self, holding Lentulus by the hand, because he was praetor, leads (him) into the senate; he orders the rest

.

venire cum custodibus in aedem Concordiae. Advocat senatum eo, que introducit Volturcium cum

to come with guards into the temple of Concordo. He summons the senate thither, and introduces Volturcius with

.

legatis magna frequentia ejus ordinis; jubet Flaccum, praetorem, adferre eodem

the ambassadors in a great fulness (attendance) of that order; be orders Flacus, the praetor, to bring to the-same-place

.

scrinium, cum literis, quas acceperat as legatis. Volturcius interrogatus de itinere,

the writing-desk, with the letters, which he had received from the ambassadors. Volturcius being questioned concerning the journey,

.

de literis, postremo, quid consilii habuisset, aut de qua causa, prima fingere

concerning the letters, finally, what design he might have had (he had), or about what cause, at-first (began) to feign

.

omnia alia, dissimulare de conjuratione ; post ubi jussus-est dicere publica fide,

all other things), to dissemble concerning the conspiracy; after when he was ordered to speak on the public honor, [being given him for his safety]

.

aperit omnia, uti gesta-erant se ascitum-(esse)

he disclosed all (things), as they had been carried on [that he] himself to have been attached [as was admitted]

.

socium paucis diebus ante a Gabinio et Cepario; scire nihil amplius quam legatos

an associate a few days before by Gabinius and Cepariuo; to know [that he knew] nothing more than the ambassadors;

.

tantummodo solitum andire ex Gabinio, Publium Autronium, Servium Sullam, Lucium Vargunteium,

only (being) accustomed to hear from Gabinius, [that] Publius Autroniue, Servius Sylla, Lucius Vargunteius,

.

multos praeterea esse in ea conjuratione. Galli fatentur eadem, at coarguunt Lentulum

[and] many besides to be [were] in that conspiracy. The Gauls confess the same, but they convict Lentulus

.

dissimulantem, praeter literas sermonibus, quos ille solitus-erat habere, regnum

dissembling, beside the letters (letter), by discourses, which he had been accustomed to have [with them] the kingdom

.

Romae portendi tribus Corneliis ex Sibyllinis libris: Cinnam atque Sullam antea; se

of Rome to be foretold to three Cornelii out-of the Sibylline books: Cinna and Sylla (possessed it) before himself

.

esse tertium, cui fatum foret potiri urbis; praeteres illum esse vigesimum

to be the third, to whom fate would be [whose fate it would be] to be-master of the city; moreover that to be the twentieth

.

annum ab Capitolio incenso, quem haruspices saepe respondissent ex

year from the Capitol being burned, which (year) the soothsayers often might have answered (had answered) from

.

prodigiis fore cruentum civili bello. Igitur literis perlectis, cum omnes

prodigies to be-about-to-be bloody by civil war. Therefore the letters having been read-through, when all

.

cognoviscent sua signa, senatus decernit, ut Lentulus, magistratu abdicato, que

might have known (had admitted) their-own signs (seals), the senate decrees, that Lentulus, the magistracy being resigned, and

.

item caeteri, habeantur in liberis custodiis. Itaque traduntur,

likewise the rest, might be kept in free custody (in the custody of private persons) therefore they are delivered (thus)

.

Lentulus Publio Lentulo Spintheri, qui erat tum aedilis; Cethegus Quinto Cornificio; Statilius Caio

Lentulus to Publius Lentulus Spinther, who was then edile; Cethegus to Quintus Cornificius; Statilius to Caius

.

Caesari ; Gabinius Marco Crasso; Ceparius (nam is retractus-erat paulo ante ex fuga) Cneio

Caesar; Gabinius to Marcus Crassus; Ceparius (for he had been brought-back a little before from flight) to Cneius

.

Terentio, senatori. Interea plebes, conjuratione patefacta, quae primo cupida novarum rerum,

Terentius, a senator. Mean-time the commons, the conspiracy being discovered, who at first (being) desirous of new things (a revolution),

.

favebat nimis bello, mente mutata, exsecrari consilia Catilinre, tollere,

did favor too-much to the war, (their) mind being changed, (began) to execrate the designs of Catiline, to raise

.

Ciceronem ad coelum; velut erepta ex servitute agitabat gandium atque laetitiam. Namque

Cicero to heaven as if rescued from slavery (they) did agitate (display) joy and gladness. For

.

putabat alia facinora. belli fore praedae magis quam detrimento, vero

(the common people) did think other exploits of war to be about-to-be for booty rather than [to themselves] injury, but

.

incendium crudele, immoderatum, ac maxume calamitosum sibi; quippe cui omnes

burning (to be) cruel, immoderate, and chiefly calamitous to themselves; because (an order) to whom all

.

copiae erant in quotidiano usu et cultu corporis. Post eum diem, quidam Lucius Tarquinius

supplies were in daily use and dress of body. [Since all their property consisted of things in daily use, and of clothing]. After that day, a certain Lucius Tarquillius

.

adductus-erat ad senatum, quem aiebant retractum ex itinere,

had been brought-up to the senate, whom they did say (to have been) brought-back from (his) journey, (when)

.

proficiscentem ad Catilinam. Cum is diceret se indicaturum de

setting-out to Catiline. When he might say (said) himself about-to-inform [that he would inform] concerning.

.

conjuratione, si publica :fides data-esset, jussus a consule edicere quae sciret,

the conspiracy, if the public faith might have been given [to him for safety], being ordered by the consul to declare what he might know,

.

edocet senatum fere eadem quae Volturcius, de incendiis paratis, de eaede bonorum,

he informs the senate almost the same (things) which Volturcius (did), of burnings having been prepared, of the murder of good (men),

.

de itinere hostium: praeterea, se missum a Marco Crasso, qui nunciaret Catilinae,

of the march of the enemies: moreover, himself being sent by Marcus Crassus who might tell (to tell) to Catiline, (that)

.

Lentulus, et Cethegus, que alii ex conjuratione, deprehensi ne-terrerent eum; que

Lentulus, and Cethegus, and others of the conspiracy, having been apprehended should not frighten him; and

.

properaret magis eo accedere ad urbem, qua et reficeret animos caeterorum,

he should hasten the more therefore to-approach to the city, In-order-that and (both) he might refresh the minds of the rest,

.

et illi eriperentur facilius e periculo. Sed ubi Tarquinius nominavit Crassum, nobilem hominem,

and they might be rescued the more-easily from danger. But when Tarquinius named Crassus, a noble man,

.

maxumis divitiis, summa potentia, alii rati rem incredibilem, pars, tametsi

with the greatest riches, the highest power, some having supposed the thing incredible, a part, although

.

existumabant verum, tamen, quia tanta vis hominis videbatur leniunda. magis quam

they did think (it) true, yet, because so-great influence of the man did seem to-be-softened rather than

.

exagitande in tali tempore, plerique obnoxii

to be provoked [a man of such great influence ought to be soothed rather than provoked]  in such a time, many subservient

.

Crasso ex privatis negotiis, conclamant, indicem esse falsum, que postulant uti

to Crassus from private affairs, cry-out, [that] the informer to be [was] false, and require that

.

referatur de ea re. Itaque, Cicerone consulente, frequens senatus

It may be referred (to the senate) concerning that thing. Therefore, Cicero consulting (presiding), a crowded senate

.

decernit, indicium Tarquinii videri falsum, que eum retinendum in vinculis;

decrees, the information of Tarquinius to be seem (to seem) false, and him [to be] kept in bonds [prison]

.

que potestatem ne amplius faciundam, nisi indicaret

and power (of divulging) not more to-be-made, [and that he be not allowed to proceed in his testimony], unless he might inform

.

de eo, consilio cujus mentitus-esset tantam rem. Erant eo tempore, qui

of him, by the advice of whom he might have (had) forged so-great a thing. There were at that time, (persons), who

.

existumarent illud machinatum a Publio Autronio, quo Crasso appellato, potentia illius

might think (thought) that plotted by Publius Autronius, in-order-that Crassus being named, the power or him

.

tegeret reliquos facilius, per societatem periculi. Alii aiebant Tarquinium

might screen the rest more-easily, by (his) share of (in the) danger. Others did say Tarqulnius

.

immiesum a Cicerone, ne Crassus, suo more conturbaret rempublicam,

sent-in (suborned) by Cicero, lest Crassus, by his custom [as was his custom] might disturb the republic,

.

patrocinio malorum suscepto. Ego postea audivi Crassum ipsum praedicantem illam tantam

the patronage of the bad being undertaken [by him]. I afterwards heard Crassus [himself] openly declaring that so-great

.

contumeliam impositam sibi as Cicerone. Sed iisdem temporibus, Quintus Catulus et Caius

an insult (to have been) placed to (on) him by Cicero. But at-the-same times, Quintus Catullus and Caius

.

Piso potuere impellere Ciceronem neque gratia, neque precibus, neque pretio, uti Caius Caesar

Piso were able to impel Cicero neither by interest, nor by prayers, nor by price, that Caius Caesar

.

nominaretur falso per Allobroges aut alium indicem. Nam uterque exercebant gravis (graves) inimicitias

might be named falsely by the Allobroges or other informer. For each (both) did exercise dreadful enmities

.

cum illo; Piso oppugnatus in judicio repetundarum (pl.), propter injustum supplicium

with him; Piso having been assaulted in a trial of extortion, on account of the unjust punishment

.

cujusdam Transpadani; Catulus incensus odio ex petitione pontificatus, quod usus

of a certain Transpadanian; Catulus being inflamed with hatred from (since) his canvass of the high-priesthood, because having enjoyed

.

maxumis honoribus (abl.) extrema aetate discesserat, victus a Caesare, adolescentulo. Autem res

the greatest honors (now) in extreme age he had departed, conquered by Caesar, a young man. But the thing

.

videbatur opportuna, quod is debebat grandem pecuniam egregia liberalitate privatim,

did seem opportune, because Caesar did owe great money (as great debt) by extraordinary liberality privately,

.

maxumis muneribus publice. Sed ubi nequeunt impellere consulem ad tantum facinus,

by-very-great presents (exhibitions) publicly, But when they are-unable to impel the consul to so-great a crime,

.

ipsi conflaverant magnam invidiam illi circumeundo singillatim, atque

themselves had-contracted great odium for him [had excited great odium against him], by-going-about individually, and

.

ementiendo quae dicerent andisse ex Volturcio, aut Allobrogibus; usque adeo, uti

by forging what they might-say (they said) to have heard from Volturcius, or the Allobroges; until to-this (so far), that

.

nonnulli Romani equites, qui erant cum telis circum aedem Concordiae, causa praesidii,

some Roman knights, who were with weapons [armed] about the temple of Concord, by cause (for the sake) of guard,

.

impulsi seu magnitudine periculi, seu mobilitate animi, qua suum studium in

being impelled either by the magnitude or the danger, or by levity of mind, In-order-that their zeal toward

.

rempublicam esset clarius, minitarentur gladio Caesari egredienti ex senatu.

the republic might be more-conspicuous, might threaten (threatened) with a sword to Caesar going out from the senate.

.

___ ___ ___ ___ Chapter 9 HOME Chapter 11 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___